Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
- Att avskaffa extrem fattigdom.
- Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
- Att främja fred och rättvisa.
- Att lösa klimatkrisen.
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

För att nå FNs Globala mål krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar om social och miljömässig hållbarhet. Vi på Techem har sedan länge förstått vikten av att använda de resurser vi har på ett ansvarsfullt sätt. Genom att installera våra mätare och system för IMD i er fastighet så bidrar ni till att de boende blir mer medvetna om sin egen konsumtion av värme, vatten och el. IMD bidrar till att vi gör medvetna val och handlingar, vilket innebär att vi med gemensamma krafter kan nå målen.

Läs mer om Globala målen på: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Våra lösningar och tjänster bidrar bland annat till följande:  

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

 


Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

 


Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.